Jour 18 - Premier matin ensemble


Avec Yara Ktaish


Images: Yara Ktaish et Ernesto Filho


São Paulo, 15 novembre 2021